S nami je právo na Vašej strane!
 • Čeština
 • English
 • Polski
 • Deutsch
 • Français

Obchodné právo

Obchodnoprávne poradenstvo

1) Tvorba a revízia obchodných zmlúv a iných dokumentov:

 • tvorba a revízia kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, nájomnej zmluvy, darovacej zmluvy, rámcovej zmluvy o spolupráci, zmluvy o zabezpečení reklamných služieb, zmluvy o advokátskej úschove;
 • odborné posúdenie obchodných záväzkových vzťahov a navrhnutie možností na ich optimalizáciu.

2) Zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch:

 • zastupovanie v súdnych, mimosúdnych a mediačných konaniach;
 • uplatnenie majetkových a nemajetkových nárokov, ochrana klienta pri nekalej súťaži, ochrana obchodnej firmy a dobrého mena;
 • vymáhanie škody a iných pohľadávok, ktoré pramenia z obchodných záväzkových vzťahov

Pracovnoprávne poradenstvo

1) Príprava pracovnoprávnej dokumentácie

 • príprava a revízia podkladov na úpravu pracovnoprávnych vzťahov – pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti, manažérskych zmlúv, zmlúv o výkone funkcie (najmä konkurenčných doložiek, dohôd o mlčanlivosti), dohôd o zodpovednosti zamestnancov za škodu a stratu zverených predmetov;
 • analýza pracovnoprávnych vzťahov, asistencia pri príprave a revízii interných predpisov a pracovného poriadku zamestnávateľa, asistencia pri kolektívnom vyjednávaní a uzatváraní kolektívnych zmlúv.

2) Riešenie pracovnoprávnych sporov

 • riešenie pracovnoprávnych sporov pri rozviazaní pracovného pomeru (výpoveď od zamestnanca alebo zamestnávateľa, dohoda o ukončení pracovného pomeru, odvolanie vedúceho zamestnanca, hromadné prepustenie, právo zamestnanca na odstupné);
 • riešenie pracovných úrazov a náhrada škody pri ujme na zdraví či tzv. chorobách z povolania;
 • zastupovanie zamestnávateľov v konaniach o náhrade škody spôsobenej zamestnancom.

3) Právna pomoc pri zamestnávaní cudzincov

 • analýza právnych aspektov zamestnávania cudzincov, vysielania zamestnancov do zahraničia a problematika získavania zamestnancov z agentúr práce;
 • právne poradenstvo pre zamestnancov v rámci získavania zamestnaneckej a modrej karty či uznávania odbornej kvalifikácie a praxe.

Dohodnite si s nami stretnutie

S radosťou sa vám budeme venovať a osobne môžeme prekonzultovať vami odoslané podklady.
DOHODNÚŤ SI STRETNUTIE