S nami je právo na Vašej strane!
 • Čeština
 • English
 • Polski
 • Deutsch
 • Français

Občianske právo

Právne poradenstvo a tvorba zmlúv

 • tvorba a revízia zmlúv – kúpna zmluva (pri predaji motorového vozidla), zmluva o dielo, podnájomná a nájomná zmluva, pachtovná zmluva, darovacia zmluva, zmluva o pôžičke, zmluva o budúcej zmluve, odstúpenie od zmluvy;

 • právne poradenstvo a pomoc pri zriadení vecného bremena užívania, zmluvného záložného práva, vysporiadaní vzájomných majetkových vzťahov, dohode o urovnaní, uzatvorení nebankovej pôžičky na zmenku (bez protestu), uznaní dlhu a splátkového kalendára.

Zastupovanie v občianskoprávnych sporoch

 • zastupovanie v súdnych, mimosúdnych a mediačných konaniach;
 • ochrana klienta pri neoprávnených zásahoch do jeho práv;
 • uplatnenie majetkových a nemajetkových nárokov a vymáhanie škody či iných pohľadávok, ktoré pramenia z občianskoprávnych záväzkových vzťahov
 • Právna pomoc pri uplatnení nároku na odškodnenie za zníženie či stratu hodnoty vozidla pri dopravnej nehode voči poisťovni
Právna pomoc pri uplatňovaní nároku na odškodnenie za stratu alebo zníženie hodnoty vozidla po dopravnej nehode voči poisťovni – pozri reportáž Českej televízie:
Právna pomoc pri uplatňovaní nároku na odškodnenie za ujmu na zdraví po páde na zľadovatenom a neudržiavanom chodníku či ceste v zimnom období:
Právna pomoc pri uplatňovaní nároku na odškodnenie za ujmu na zdraví:

Rodinné právo

Právna pomoc pri vysporiadaní vzájomných majetkových vzťahov a pomerov manželov a príprava „rozvodových papierov“ v prípade žiadosti o rozvod manželstva, a to najmä:

 • návrhu na rozvod manželstva a vysporiadanie spoločného majetku manželov;
 • žiadosti o výživné na deti či manželku;
 • dohody o zúžení alebo rozdelení spoločného majetku manželov.

Dohodnite si s nami stretnutie

S radosťou sa vám budeme venovať a osobne môžeme prekonzultovať vami odoslané podklady.
DOHODNÚŤ SI STRETNUTIE