S námi je právo na Vaší straně!®
 • English
 • Slovenština
 • Polski
 • Deutsch
 • Français

Informace o zpracování osobních údajů

Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár, advokát,
IČO: 08657815,
ev. č. ČAK: 19148

Advokátní kancelář se sídlem Advokátní kancelář Petra Molnára, Vrchlického 678/19, Hradec Králové, 500 02, Česká republika, zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, proto si Vás, ať už jako uživatele našich webových stránek nebo zejména jako klienta naší advokátní kanceláře, dovolujeme informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Správce osobních údajů

Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár, advokát, IČO: 08657815, ev. č. ČAK: 19148

Advokátní kancelář se sídlem Advokátní kancelář Petra Molnára
Vrchlického 678/19
Hradec Králové, 500 02
Česká republika

Tel: +420 776 807 687, email: petr.molnar@akmolnar.cz, webová stránka: www.akmolnar.cz

Rozsah a účel zpracování

Advokát zpracovává osobní údaje zejména v níže uvedeném rozsahu, proto můžete být při využívání našich právních služeb požádáni o jejich poskytnutí:

 • Jméno a příjmení, adresa trvalého nebo přechodného pobytu, datum narození (výjimečně rodné číslo), číslo dokladu totožnosti, telefonní číslo, emailová adresa,
 • Obchodní firma, sídlo společnosti, identifikační číslo
 • Další údaje potřebné k poskytnutí právních služeb-údaje o Vašich zaměstnancích, obchodních partnerech, údaje o ukončených a o probíhajících řízeních, dokumenty nutné k uplatnění Vašich práv apod.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány zákonným způsobem a jsou vyžadovány jen v nezbytném rozsahu.

Nejčastějším účelem zpracování Vašich osobních údajů bude zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy o poskytování právních služeb. Sdělení osobních údajů je dobrovolné a je základním předpokladem pro uzavření smlouvy o právní pomoci, případně její změny. Jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, BUDOU Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány.

 • Advokát dále zpracovává osobní údaje za účelem výkonu právních povinností z právních předpisů.
 • Advokát dále zpracovává osobní údaje za účelem ochrany oprávněných zájmů, zejména pro vymáhání či obhajobu právních nároků.

Způsob zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme s nejvyšší možnou obezřetností a pečlivostí a dbáme na jejich ochranu tak, aby nedošlo k jejich úniku, zneužití či ztrátě. Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické i listinné podobě, využíváme moderní technická řešení k zabezpečení zpracování osobních údajů a naši zaměstnanci jsou proškoleni ohledně ochrany Vašich osobních údajů.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou dále zpracovávat zaměstnanci advokáta a osoby zajišťující pro advokáta v souladu s jeho pokyny technické nebo organizační činnosti, či účetní, mzdové a daňové služby.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou a při dodržení veškerých zákonných povinností.

 • Po dobu platnosti smluvního vztahu, k jehož plnění byly určeny
 • Po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (zpravidla po dobu 5 let po ukončení smluvního vztahu)

Práva subjektů

  • Právo na přístup k osobním údajům – kdykoliv máte možnost od nás požadovat informace, zda zpracováváme osobní údaje o Vaší osobě či nikoliv. V případě, že osobní údaje zpracováváme, tak v jakém rozsahu, za jakým účelem, jakým způsobem, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na výmaz, opravu, omezení zpracování a vznést námitku. Dále máte právo získat kopii Vašich osobních údajů.
  • Právo na opravu – kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů z důvodu jejich nepřesnosti.
  • Právo na výmaz – kdykoliv nás můžete požádat o výmaz osobních údajů. Vaše osobní údaje budou vymazány pokud:
   • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jinak zpracovány,
   • odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň neexistují žádné další právní důvody pro jejich zpracování,
   • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
   • zpracování je protiprávní,
   • ukládá nám to zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování – kdykoliv se vyskytne sporná otázka týkající se zpracování Vašich osobních údajů, tak nás můžete požádat o omezení jejich zpracování a my je dále můžeme mít jen uloženy a můžeme je použit jen s Vaším souhlasem nebo za účelem výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  • Právo vznést námitku proti zpracování – kdykoliv můžete vznést námitku proti zpracování Vaších osobních údajů, které zpracováváme pro účely marketingu nebo z důvodu oprávněných zájmů. Pokud vznesete námitku proti zpracování za účelem marketingu, přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat. Pokud vznesete námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu, námitku vyhodnotíme a budeme Vás informovat o jejím vyhodnocení. V případě, že námitce bude vyhověno, tak Vaše osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat. V případě, že Vaší námitce nebude vyhověno, budou Vaše osobní údaje nadále zpracovávány.
  • Právo na přenositelnost údajů – kdykoliv máte právo získat Vaše osobní údaje a které jsou zpracovány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to předat tyto údaje jinému správci.
  • Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů – protože na naší činnost dohlíží úřad pro ochranu osobních údajů, pak v případě nespokojenosti s vyřízením Vaší žádosti ohledně shora uvedených práv, můžete podat stížnost k tomuto dohledovému orgánu, web: www.uoou.cz.

Cookies

Advokát Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár, IČO: 08657815, ev. č. ČAK: 19148, se sídlem Vrchlického 678/19, Hradec Králové, 500 02, Česká republika, využívá na své internetové stránce www.akmolnar.cz soubory tzv. „cookies“.

Cookies lze považovat za osobní údaje dle čl. 4 odst. 1 Nařízení evropského parlamentu a Rady č. 2016/ 679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a jejich zpracování je možné pro účely oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f ) GDPR. Cookies užívané na této webové stránce jsou užívány za účelem fungování webových stránek a měření návštěvnosti webových stránek a pro následné vytváření statistik návštěvnosti.

Používání souboru cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče, který většinou tyto soubory přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies můžete tak pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. Více informací naleznete na oficiálních webových stránkách Vašeho webového prohlížeče.

Dále můžete vznést námitku proti sběru údajů prostřednictvím cookies, a zaslat námitku na email: petr.molnar@akmolnar.cz .

V rámci ochrany osobních údajů máte právo požadovat od nás informace: (i) jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, (ii) vyžadovat přístup k těmto údajům, vyžádat si aktualizaci, opravu případně omezení zpracování těchto údajů, (iii) požadovat výmaz údajů, pokud není v rozporu s právními předpisy či našimi oprávněnými zájmy, a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Shromážděné cookies soubory jsou anonymně zpracovány prostřednictvím dalších zpracovatelů, a to:

 • Google Analytics, provozovanou společností Google Inc, sídlem 1600 Ampfitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, která nakládá s cookies v souladu s jejich smluvními podmínkami zejména:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs,

https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs,

https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 • Statcounter, DIČ: IE 9582511F, se sídlem Guinness Enterprise Centre Taylor’s Lane, Dublin 8, Irsko, která nakládá s cookies v souladu s jejich smluvními podmínkami zejména:

https://statcounter.com/about/legal/#privacy

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.6.2020 a mohou být průběžně aktualizovány. Aktuální verze je vždy k dispozici na našich internetových stránkách.