S nami je právo na Vašej strane!
  • Čeština
  • English
  • Polski
  • Deutsch
  • Français

Zastupovanie v súdnych konaniach

  • príprava podania žaloby, elektronického platobného rozkazu, európskeho platobného rozkazu alebo zmenkového platobného rozkazu na vymáhanie nároku;
  • príprava uznania dlhu, dohody o splátkach a splátkovom kalendári, dohody o započítaní dlhu či postúpení pohľadávok; zasielanie predžalobných výziev na uhradenie dlhu;
  • návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia a spolupráca s exekútormi;
  • zastúpenie oprávneného alebo povinného v súdnom, rozhodcovskom či exekučnom konaní; mediačných konaniach o celkovom urovnaní záväzkov a uhradení splatných záväzkov dlžníka.
  • prihláška pohľadávok do insolvenčného konania, zastupovanie v prieskumných konaniach a incidenčných sporoch v rámci insolvenčného konania

Dohodnite si s nami stretnutie

S radosťou sa vám budeme venovať a osobne môžeme prekonzultovať vami odoslané podklady.
DOHODNÚŤ SI STRETNUTIE